Interiorisme d'un pis a Girona. Distribució de l'espai i disseny del mobiliari i il·luminació per tal de dotar de la major claredat i funcionalitat a aquest habitatge, sense descuidar la funció estètica. FAA 2010.
Interiorismo de un piso en Girona. Distribución del espacio y diseño del mobiliario e iluminación para dotar de la mayor claridad y funcionalidad a esta vivienda, sin descuidar la función estética. FAA 2010.
Interior of an apartment in Girona. Distribution of space and furniture design and lighting to provide the clarity and functionality to this home, without neglecting the aesthetic function. FAA 2010.

 

 

 

torna a l'inici | back to top


Distribució i acondicionament interior d'un pis a Girona. Distribució de l'espai i elecció de materials per personalitzar l'habitatge amb les premisses de funcionalitat i calidesa. FAA 2010.
Distribución y acondicionamiento interior de un piso en Girona. Distribución del espacio y elección de materiales para personalizar la vivienda con las premisas de funcionalidad y calidez. FAA 2010.
Distribution and preparation of a flat in Girona. Distribution of space and choice of materials to customize the home under the premises of warmth and functionality. FAA 2010.

torna a l'inici | back to top


Interiorisme d'un hotel a Londres per a la cadena Equity Point Hostels, situat a Paddington. Distribució, personalització de la imatge i disseny del mobiliari. FAA 2010.
Interiorismo de un hotel en Londres para la cadena Equity Point Hostels, situado en Paddington. Distribución, personalización de la imagen y diseño del mobiliario. FAA 2010.
Interior of a hotel in London for the Equity Point Hostels chain, located in Paddington. Distribution, customization of image and furniture design. FAA 2010.

mira el video | watch the video

 

 

 

torna a l'inici | back to top


Proposta incial d'interiorisme d'un apartament de 40m2 a Milà. FAA 2011.
Propuesta inicial de interiorismo de un apartamento de 40m2 en Milán. FAA 2011.
Initial interior proposal of an 40m2 apartment in Milan. FAA 2011.

torna a l'inici | back to top


Interiorisme d'un hotel a Lisboa per a la cadena Equity Point Hostels, situat al Barrio Alto. Personalització de la imatge i disseny del mobiliari. FAA 2011.
Interiorismo de un hotel en Lisboa para la cadena Equity Point Hostels, situado en elBarrio Alto. Personalización de la imagen y diseño del mobiliario. FAA 2011.
Interior of a hotel in Lisbon for the Equity Point Hostels chain, situated in the Barrio Alto. Customize the image and design of furniture. FAA 2011.

 

 

 

torna a l'inici | back to top


Imatge i interiorisme d'una consulta mèdica a Girona. FAA 2013.
Imagen e interiorismo de una consulta médica en Girona. FAA 2013.
Image and interior design of a medical office in Girona. FAA 2013.

 

 

torna a l'inici | back to top

Disseny web FAA Fraguell Arquitectes Associats